Lịch khám bệnh

(27/05/2024 – 02/06/2024)

Phòng khám Thời gian Thứ 2

27/05/2024

Thứ 3

28/05/2024

Thứ 4

29/05/2024

Thứ 5

30/05/2024

Thứ 6

31/05/2024

Thứ 7

01/06/2024

Chủ nhật

02/06/2024

Trực cấp cứu Sản 24h BS Dũng BS Tân BS Kết BS Dũng BS Tân BS Lá BS Kết
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Kết

BS Dũng (S)

BS Dũng

BS Tân (S)

BS Tân

BS Kết (S)

BS Kết

BS Dũng (S)

BS Dũng

BS Tân (S)

BS Tân

BS Lá (S)

BS Lá (S)
Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thành

BS Tiền

BS Tiền

BS Hiếu

BS Tiền

BS Lộc

BS Thành

BS Kha

BS Thành

BS Lộc

BS Tiền

BS Hiếu (S)

BS Hiếu (S)
Phòng khám ngoại Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng khám Nhi

Dinh Dưỡng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quỳnh BS Quỳnh BS Thanh BS Quỳnh BS Thanh BS Thanh BS Thanh (S)
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền BS Phi BS Tiền BS Điền BS Tiền BS Tiền BS Huy (S)
Phòng khám

Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo BS Keo BS Keo BS Keo BS Keo
Phòng khám Da liễu Sáng (7h – 11h30) BS Việt Nam  BS Việt Nam BS Việt Nam BS Việt Nam BS Việt Nam  
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh BS Thanh BS Thanh BS Thanh BS Thanh BS Thanh BS Thanh (S)
Phòng Tiêm ngừa 01 Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Kiều BS Đăng BS Kiều BS Kiều BS Tuấn (S)

BS Đăng (C)

BS Tuấn BS Kiều (S)
Phòng Tiêm ngừa 02 Sáng (7h – 11h) BS Tuấn BS Tuấn BS Tuấn BS Tuấn BS Kiều BS Đăng BS Hòa
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Vy

BS Trang

BS Thuận

BS Vy

BS Thuận

BS Vy

BS Thuận

BS Vy

BS Thuận

BS Tâm

BS Thuận

BS Vy

BS Vy

(27/05/2024 – 02/06/2024)

Phòng khám Thời gian Thứ 2

27/05/2024

Thứ 3

28/05/2024

Trực cấp cứu Sản 24 giờ BS Dũng BS Tân
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Kết

BS Dũng (S)

BS Dũng

BS Tân (S)

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thành

BS Tiền

BS Tiền

BS Hiếu

Phòng khám ngoại Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quỳnh BS Quỳnh
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền BS Phi
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo
Phòng khám Da liễu Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Việt Nam BS Việt Nam
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh BS Thanh
Phòng tiêm ngừa 01 Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Kiều BS Đăng
Phòng tiêm ngừa 02 Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Tuấn BS Tuấn
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Vy

BS Trang

BS Thuận
BS Vy
Phòng khám Thời gian Thứ 4

29/05/2024

Thứ 5

30/05/2024

Trực cấp cứu Sản 24 giờ BS Kết BS Dũng
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tân

BS Kết (S)

BS Kết

BS Dũng(S)

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền

BS Lộc

BS Thành

BS Kha

Phòng khám ngoại Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng khám Nhi

Dinh Dưỡng

Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh BS Quỳnh
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền BS Điền
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo
Phòng khám Da liễu Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Việt Nam BS Việt Nam
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh BS Thanh
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Kiều BS Kiều
Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h) BS Tuấn BS Tuấn
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Vy

BS Thuận

BS Vy

Phòng khám Thời gian Thứ 6

31/05/2024

Thứ 7

01/06/2024

Trực cấp cứu Sản 24 giờ BS Tân BS Lá
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Dũng

BS Tân (S)

BS Tân

BS Lá (S)

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thành

BS Lộc

BS Tiền

BS Hiếu (S)

Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh BS Thanh
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền BS Tiền
Phòng khám Tai Mũi Họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo
Phòng khám Da liễu Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Việt Nam  
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh BS Thanh
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Tuấn (S)

BS Đăng (C)

BS Tuấn
Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h) BS Kiều BS Đăng
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Tâm

BS Thuận

BS Vy

Phòng khám Thời gian Chủ nhật

02/06/2024

Trực cấp cứu Sản 24 giờ BS Kết
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Lá (S)
Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Hiếu (S)
Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh (S)
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huy (S)
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh (S)
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Kiều (S)
Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h) BS Hòa
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Vy