Lịch khám bệnh

(20/03/2023 – 26/03/2023)

Phòng khám Thời gian Thứ 2

20/03/2023

Thứ 3

21/03/2023

Thứ 4

22/03/2023

Thứ 5

23/03/2023

Thứ 6

24/03/2023

Thứ 7

25/03/2023

Chủ nhật

26/03/2023

Trực cấp cứu Sản 24h BS Thanh BS Công BS Uyên BS Sử BS Thanh BS Thảo BS Uyên
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Uyên

BS Thanh (S)

BS Thanh

BS Công (S)

BS H.Tuấn

BS Công

BS Uyên

BS Sử (S)

BS Sử

BS Thanh (S)

BS Thanh

BS Thảo (S)

BS Thảo (S)
Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Lộc BS Tiền BS Tiền BS Thành BS Lộc BS Tiền BS Thành (S)
Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quỳnh BS Quỳnh BS Khánh BS Quỳnh BS Quỳnh BS Thảo BS Thảo (S)
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Trí Nhân BS Khoa BS Khải BS Huy BS Khải BS Huy BS Khải (S)
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo BS Keo BS Keo BS Keo BS Keo
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Trí Nhân BS Huy BS Trí Nhân BS Huy BS Khải BS Huy
Phòng tiêm ngừa 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Hà BS Kiều BS Đăng BS Đăng BS Trí BS Kiều BS Tuấn (S)
Phòng tiêm ngừa 02 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tuấn BS Tuấn BS Kiều BS Tuấn BS Kiều BS Tuấn BS Kiều (S)
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Tùng

BS Thuận

BS Tùng

BS Thuận

BS Giang

BS Thuận

BS Loan

BS Thuận

BS Thúy Vy

BS Trang

BS Tân

BS Trang

(20/03/2023 – 26/03/2023)

Phòng khám Thời gian Thứ 2

20/03/2023

Thứ 3

21/03/2023

Trực cấp cứu Sản 24h BS Thanh BS Công
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Uyên

BS Thanh (S)

BS Thanh

BS Công (S)

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Lộc BS Tiền
Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quỳnh BS Quỳnh
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Trí Nhân BS Khoa
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Trí Nhân BS Huy
Phòng tiêm ngừa 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Hà BS Kiều
Phòng tiêm ngừa 02 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tuấn BS Tuấn
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Tùng

BS Thuận

BS Tùng

Phòng khám Thời gian Thứ 4

22/03/2023

Thứ 5

23/03/2023

Trực cấp cứu Sản 24h BS Uyên BS Sử
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS H.Tuấn

BS Công

BS Uyên

BS Sử (S)

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền BS Thành
Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khánh BS Quỳnh
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khải BS Huy
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Trí Nhân BS Huy
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Đăng BS Đăng
Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h30) BS Kiều BS Tuấn
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Giang

BS Thuận

BS Loan

Phòng khám Thời gian Thứ 6

24/03/2023

Thứ 7

25/03/2023

Trực cấp cứu Sản 24h BS Thanh BS Thảo
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Sử

BS Thanh (S)

BS Thanh

BS Thảo (S)

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Lộc BS Tiền
Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quỳnh BS Thảo
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khải BS Huy
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khải BS Huy
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Trí BS Kiều
Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h30) BS Kiều BS Tuấn
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Thúy Vy

BS Trang

BS Tân

Phòng khám Thời gian Chủ nhật

26/02/2023

Trực cấp cứu Sản 24h BS Uyên
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thảo (S)
Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thành (S)
Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thảo(S)
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khải (S)
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tuấn (S)
Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Kiều (S)
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Trang