Lịch khám bệnh

(25/09/2023 – 01/10/2023)

Phòng khám Thời gian Thứ 2

25/09/2023

Thứ 3

26/09/2023

Thứ 4

27/09/2023

Thứ 5

28/09/2023

Thứ 6

29/09/2023

Thứ 7

30/09/2023

Chủ nhật

01/10/2023

Trực cấp cứu Sản 24h BS Trân BS Công BS Lá BS Thống BS Lá BS Dũng BS Thanh
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Lá

BS Trân (S)

BS Lá

BS Trân

BS Công

BS Lá (S)

BS Đan Thanh

BS Thống (S)

BS Thống

BS Lá (S)

BS Phương (C)

BS Lá

BS Phương

BS Thanh (S)
Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền BS Thành BS Lộc BS Lộc BS Tiền BS Thành BS Tiền (S)
Phòng khám Nhi

Dinh Dưỡng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Bé
Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quỳnh BS Huệ BS Thanh BS Huệ BS Quỳnh BS Thanh BS Thanh (S)
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền BS Khoa BS Tiền BS Điền BS Tiền BS Huy BS Tiền (S)
Phòng khám

Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo BS Keo BS Keo BS Keo BS Keo
Phòng khám Da liễu Sáng (7h – 11h30) BS Việt Nam  BS Việt Nam BS Việt Nam BS Việt Nam BS Việt Nam  
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huy BS Thanh BS Huy BS Nhân BS Thanh BS Huy
Phòng Tiêm ngừa 01 Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Kiều (S)

BS Đăng (C)

BS Tuấn (S)

BS Hòa (C)

BS Tuấn (S)

BS Hòa (C)

BS Tuấn (S)

BS Kiều (C)

BS Kiều (S)

BS Đăng (C)

BS Đăng (S)

BS Tuấn (C)

BS Kiều (S)
Phòng Tiêm ngừa 02 Sáng (7h – 11h) BS Đăng BS Hòa BS Hòa BS Kiều BS Đăng BS Kiều BS Tuấn
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS N.Thanh

BS Thuận

BS Tân

BS Thuận

BS Tân

BS Thuận

BS H.Thanh

BS Thuận

BS Nhàn

BS Thuận

BS Tân

BS H.Thanh

(25/09/2023 – 01/10/2023)

Phòng khám Thời gian Thứ 2

25/09/2023

Thứ 3

26/09/2023

Trực cấp cứu Sản 24 giờ BS Trân BS Công
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Lá

BS Trân (S)

BS Lá

BS Trân

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền BS Thành
Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quỳnh BS Huệ
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền BS Khoa
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo
Phòng khám Da liễu Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Việt Nam BS Việt Nam
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huy BS Thanh
Phòng tiêm ngừa 01 Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Kiều (S)

BS Đăng (C)

BS Tuấn (S)

BS Hòa (C)

Phòng tiêm ngừa 02 Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Đăng BS Hòa
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS N.Thanh

BS Thuận

BS Tân

Phòng khám Thời gian Thứ 4

27/09/2023

Thứ 5

28/09/2023

Trực cấp cứu Sản 24 giờ BS Lá BS Thống
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Công

BS Lá (S)

BS Thanh

BS Thống (C)

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Lộc BS Lộc
Phòng khám Nhi

Dinh Dưỡng

Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Bé
Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh BS Huệ
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền BS Điền
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo
Phòng khám Da liễu Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Việt Nam BS Việt Nam
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huy BS Nhân
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Tuấn (S)

BS Hòa (C)

BS Tuấn (S)

BS Kiều (C)

Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h) BS Hòa BS Kiều
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Tân

BS Thuận

BS H.Thanh

Phòng khám Thời gian Thứ 6

29/09/2023

Thứ 7

30/09/2023

Trực cấp cứu Sản 24 giờ BS Lá BS Dũng
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thống

BS Lá (S)

BS Phương (C)

BS Lá

BS Phương

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền BS Thành
Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quỳnh BS Thanh
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền BS Huy
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo
Phòng khám Da liễu Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Việt Nam  
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh BS Huy
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Kiều (S)

BS Đăng (C)

BS Đăng (S)

BS Tuấn (C)

Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h) BS Đăng BS Kiều
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Nhàn

BS Thuận

BS Tân

Phòng khám Thời gian Chủ nhật

01/10/2023

Trực cấp cứu Sản 24 giờ BS Thanh
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh (S)
Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Hiếu (S)
Phòng khám Nội 01 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh (S)
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền (S)
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h)

Chiều (13h – 16h)

BS Kiều (S)
Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h) BS Tuấn
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS H.Thanh